Hướng dẫn thực hiện khảo sát

Hướng dẫn thực hiện khảo sát hiệu quả học phần

(Sinh viên thực hiện khảo sát này sau khi kết thúc môn học. Rất mong nhận được sự hợp tác của các bạn)

Bước 1: Đăng nhập vào địa chỉ: http://esurvey.hce.edu.vn/survey/
Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống khảo sát bằng Mã sinh viên
(cả Username và Password đều là Mã sinh viên).

Khoa_038

Bước 3: Di chuyển chuột vào Menu Sinh viên và click vào mục Sinh viên chính quy đánh giá hiệu quả học phần.

Khoa_039

Bước 4: Click vào ô Chưa điền ở cột Trạng thái tương ứng với học phần cần đánh giá và thực hiện khảo sát.

Khoa_040

Bước 5: Sau khi điền xong phiếu, click vào nút Gửi phiếu để hoàn tất việc khảo sát.

Khoa_041

Sinh viên tiếp tục thực hiện tương tự với các học phần còn lại.