Đăng nhập

  Thí sinh cần đăng ký thông tin trực tuyến tại địa chỉ http://esurvey.hce.edu.vn/?id=71 trước khi tới nộp hồ sơ. Thông tin về kỳ thi và các tài liệu liên quan cập nhật tại địa chỉ: 

http://daotao.hce.edu.vn/ , và gửi thông tin qua email hoặc số điện thoại ACE cung cấp.

 

Nếu đăng ký đủ số lượng quy định trên 1 lớp, trường sẽ tổ chức tuyển sinh và học ngay. 

Họ và chữ lót

1. ghi rõ (*)

Tên

1. ghi rõ (*)

Ngày tháng năm sinh (dd/mm/yyyy)

1. ghi rõ (*)

Nơi sinh

1. ghi rõ (*)

Trường đã học và tốt nghiệp (ghi rõ)

1. ghi rõ tên trường và tên địa phương trường ở đó (*)

Loại hình đào tạo

1. ghi rõ (*)

Ngành đã tốt nghiệp

1. ghi rõ (*)

Năm tốt nghiệp

1. ghi rõ (*)

Đăng ký học ngành (NV1)

1. chọn trong các ngành (*)

Đăng ký học ngành (NV2)

1. ghi rõ (*)

Số điện thoại liên lạc

1. ghi rõ (*)

Email

1. ghi rõ (*)