Đăng nhập

 

 

 PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC TẬP CUỐI KHÓA

Sinh viên đúng và điền đầy đủ thông tin vào các mục ở dưới. Các phiếu điền sai hoặc thiếu thông tin sẽ không được chấp nhận.

THÔNG TIN SINH VIÊN

1. Mã sinh viên (*)

2. Họ và tên sinh viên (*)

Ví dụ: Nguyễn Văn A

3. Ngày, tháng, năm sinh (*)

Ghi theo định dạng: dd/mm/yyyy

4. Lớp đang học (*)

Ví dụ: 48A Kế toán, 49 LT Kế toán

5. Email, Số điện thoại (*)

Chỉ điền địa chỉ gmail.

6. Số tín chỉ đã tích lũy tối thiểu (*)

.../120 hoặc .../122

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP CUỐI KHÓA

1. Địa điểm thực tập (*)

Ví dụ: TT-Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình, ...

2. Hướng đề tài nghiên cứu (*)

Sinh viên nêu hướng đề tài nghiên cứu khi đi thực tập.

3. Nguyện vọng, đề xuất thêm