Đăng nhập

 Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Kinh tế tiến hành khảo sát  ý kiến của cựu học viên cao học. Rất mong các anh chị cho ý kiến phản hồi theo các nội dung dưới đây. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân (nếu có) trong phiếu khảo sát này được hoàn toàn bảo mật. Xin cảm ơn anh chị