Đăng nhập

   THÔNG BÁO 

(V/V ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 CỦA KHÓA 48 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC CUỐI THÁNG 5 NĂM 2018)   

 

- Căn cứ kế hoạch xét tốt nghiệp của Khóa 48 hệ CQ năm 2018  

- Căn cứ kế hoạch chấm CĐ và BVKL tốt nghiệp của Khóa 48  

PHÒNG ĐTĐH XIN THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN CÁC NỘI DUNG SAU:  

1. Nộp đơn đăng ký xét tốt nghiệp, hoãn xét tốt nghiệp (Theo đường link này)  

2. Nộp đầy đủ các chứng chỉ GDTC, GDQP, Chứng chỉ NN B1 (từ Khóa 48), A2 (các khóa trước) cho phòng CTSV

3. Điền đầy đủ theo mẫu sau:

Thông tin sinh viên

 GHI RÕ HỌ TÊN, NGÀY SINH, LỚP, EMAIL, SỐ ĐIỆN THOẠI

Ví dụ: Nguyễn Văn A, 12/12/1990, K48 A KH-ĐT, nva@gmail.com, 01234567899

1. Họ và chữ lót (*)

2. Tên (*)

3. Ngày sinh (*)

Theo định dạng: dd/mm/yyyy

4. Mã sinh viên (*)

Ví dụ: 15K4011000

5. Lớp (*)

Ghi tắt: ví dụ: K48A KHĐT

6. Email (*)

7. Số điện thoại liên lạc (*)

8. Loại đơn (*)

Các môn tự chọn xin không tính điểm

1. Tự chọn GD ĐC

Ghi rõ tên các môn ví dụ: Môn 1, Môn 2, Môn 3

2. Tự chọn GD chuyên nghiệp

Ghi rõ tên các môn ví dụ: môn A, môn B, môn C

Các môn đang học cải thiện kỳ 2 năm học 2017 -2018

1. Các môn đang học cải thiện

Ghi rõ tên môn, nhóm, ngày thi (nếu có) ví dụ: Môn A (N01) ngày thi 20/1/2018, Môn B (N02) ngày thi 01/02/2018